每日一句: You can't change what has already happened. So don't waste your time thinking about it. Move on, let go and get over it. 已经发生的事你也改变不了,就别浪费时间再想它了。前进,放手,忘了它,就这么回事。 跟读

汉语站

2014年11月26日 星期三

甲午(马)年十月初五

(图)

拼音:dān
注音:ㄉㄢ
部首:丶丿 笔画数:4 
结构:单一结构 造字法:象形 
字意五行:火 吉凶寓意:吉 姓名学:姓,常用字,多用女性 
五笔:myd 笔顺编号:3541 笔顺读写:撇折捺横 

丹 - 现代汉语全功能词典 [回目录]

汉字笔顺Flash演示


丹dān
(1)(名)红色:~砂。
(2)(名)中成药剂型之一:红升~。
(3)(名)姓。

丹 - 高级汉语字典 [回目录]

丹dān
<名>
(1)(象形。甲骨文字形,外面框框象矿井形,里边的一横是加上的符号,表示那里有丹砂。本义:辰砂,朱砂)
(2)同本义 [cinnabar]
(3)又如:丹矸(丹砂);丹砂(一种红色矿物,也叫“朱砂”);丹砾(矿物之丹砂,可为药用);丹铅(丹砂和铅粉,是古人校勘文字的用具)
(4)道家炼制的所谓长生不老药。又称丹头;丹液 [pills of immortality]。如:炼丹;丹剂(丹药,丹饵)
(5)古代用作染色的颜料 [red pigment]
(6)指南方。古代五行说以五色配五方,南方属火,火色丹,故称 [southern]。如:丹山(南方当日之地)
(7)帝王的,帝王居住的 [imperial]。如:丹诏(皇帝的诏书);丹跸(帝王的车驾);丹书铁券(皇帝颁给功臣使其世代享受免罪特权的诏书)
(8)依成方制成的颗粒状或粉末状的中成药 [pellet;powder]

丹 - 康熙字典 [回目录]

〔古文〕𠁿㣋𠕑
【唐韻】都寒切
【集韻】
【韻會】多寒切
【正韻】都艱切,𠀤音單。赤色丹砂也。
【書·禹貢】礪砥砮丹。
【山海經】丹以赤爲主,黑白皆丹之類。
【陶弘景曰】卽朱砂也。 又道家以烹鼎金石爲外丹,吐故納新爲內丹。
【黃庭經】九轉八瓊丹。
【註】八者:朱砂,雄黃,空靑,硫黃,雲母,戎鹽,硝石,雌黃也。 
【博物志】和氣相感,則陵出黑丹。仁主壽昌,民延壽命,天下太平。 又以朱色塗物曰丹。
【揚雄·解嘲】朱丹其轂。 又容美曰渥丹。
【詩·秦風】顏如渥丹。 又赤心無僞曰丹。
【謝朓詩】旣秉丹石心,寧流素絲涕。 又姓。漢丹玉,宋丹山,明丹衷。 又丹陽,郡名。漢武帝攺鄣郡爲丹陽郡。晉武帝分立宣城,毗陵二郡。又州名。本赤翟地,元魏置汾州,後改丹州。
【崔豹古今註】丹徼,南方徼,色赤,故稱丹徼,爲南方之極也。 又丹丹,國名。見
【南史】。 
【山海經】鳳凰產于丹穴。又竊丹,鳥名。爲九鳳之一。 又牡丹,花名。
【本草】一名鼠姑。又木丹,梔子花別名。紫丹,茈草別名。 又叶都懸切,音顚。
【陸機·羅敷歌】南崖充羅幕,北渚盈輧軒。淸川含藻景,高岸被華丹。 
【說文】丹巴,越赤石。外象丹井,中象丹形,靑彤雘等字从此。页80第16(点击查看原图)

丹 - 说文解字 [回目录]

【卷五】【丹部】 编号:3168
丹,[都寒切 ],巴越之赤石也。象采丹井,一象丹形。凡丹之屬皆从丹。古文丹。

亦古文丹。

丹 - 字源字形 [回目录]


甲骨文

金文

小篆

楷体
  “丹桂飘香”中的“丹桂”,就是开红花的桂花。这个“丹”字为什么是红颜色的意思呢?原由“丹砂”而得名。你看甲骨文①就像在井中有一块“丹砂”。《说文解字•丹部》说,外形“像采丹井”。②是金文的形体,与甲骨文类似。小篆③也大体上与甲骨文相同。④是楷书的写法。   
  “丹”的本义是“丹砂”,许慎说是“赤石”。因为这种东西是红颜色,所以“丹”字就当“红”讲。后世凡是由“丹”所组成的词,往往与“红”、“朱”的颜色有关,如“丹诚”就是红心,“丹干”就是朱砂,“丹唇”就是红唇等。《史记•货殖列传》:“巴蜀寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世。”这里的“丹穴”就是“朱砂”矿。   
  有一个学生在过年时,用红笔给他的父母写了封拜年信。信写得很好,可是父母一看是红字,大为扫兴,说:“丹书不祥。”所谓“丹书”就是古代用朱笔记录的罪犯徒隶名籍。直至今日,人们仍然忌讳用红笔写信。

丹 - 名人书法 [回目录]


颜真卿

王羲之

王庭筠

米芾

李世民

张旭

王宠

吴让之临天发神谶

灵飞经

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

标签:

同义词: 暂无同义词

词条统计

浏览次数 : 1953 次

编辑次数 : 2 次 历史版本

更新时间 : 2011-10-24

编辑者 : 艺芬0898

双语连环画